หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   จัดการฐานข้อมูล  
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       การบริการของ KSUUBI
       หน่วยงานภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  6
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  129
  เยี่ยมชมปีนี้ :  129
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  10,178
  IP :  34.234.76.59
  เริ่มนับวันที่   1 ธันวาคม 2559
 
  ความเป็นมา
ความเป็นมาของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ KSU UBI 

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator /UBI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วย UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้านแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี (Business Plan & Technology Development of Product) ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result Base) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน และเห็นว่าการร่วมมือในการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ ข้อมูลงานวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการผลักดันด้านธุรกิจการค้า

     การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความรู้ในเชิงธุรกิจกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านบริการ นำไปสู่บริษัทเริ่มต้น (Start-up company) ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยใช้วิธีฝึกอบรมบ่มเพาะ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความแข็งแกร่ง ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้น พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยการเอาผลงานวิจัยอันทรงคุณค่ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็นผลสำเร็จในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจ ให้สูงขึ้นสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดผลงานวิจัยในเชิงเชิงพาณิชย์อีกด้วย 

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เชื่อว่าบุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ดี แต่ยังขาดโอกาสและขาดการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในฐานะที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงสู่ความยั่งยืน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาภายใต้การบริหารของคณะต่างๆ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมีงานด้านการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาสังคมท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย จึงมีความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี