หมายเลขโทรศัพท์ IP PHONE
หมายเลขโทรศํพท์ IP PHONE

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1000
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 6140
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 4000
          เลขาอธิการบดี 1100
          ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 5120
            
 งานบริหารทรัพยากร      
       
      แผนกงานบริหารทรัพยากร 1300
      แผนกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1101
      ยานพาหนะ 6110
      แผนกงานพัสดุ 1110
      แผนกการเงิน 1120
      แผนกบัญชี 4160
      แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร 6130
      ตู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. 6160
     แผนกงานแผนและงบประมาณ                             6180
   
งานบริการการศึกษา  
          หัวหน้างานบริการการศึกษา  4150
            
    แผนกงานพัฒนานักศึกษา 4170
          ฝ่ายกองทุนนักศึกษา   4110
           
 
    แผนกงานวิจัยและพัฒนา  
           
         วิจัยและพัฒนา 6120
          
    แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5100
          บริหารงานทั่วไป 5110
          สำนักงานบริการการศึกษา 5130
   
    แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ห้องสมุด 7110
          ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7120
          ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7130
          สำนักงานวิทยบริการฯ 7140
สำนักงานหอพักนักศึกษา 4120
ฝ่ายอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4140
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ (งานฟาร์ม) 6190
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธู์    UBI                                                                   1190
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2001
          สำนักงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3120
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คทอ. 3110
          ฝ่ายวิชาการและวิจัย คทอ. 3130
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คทอ. 3140
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3210
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3220
          สาขาวิชาการเทคโนโลยีการประมง 3230
          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3240
          สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 3250
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3260
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3270
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3280
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3290
คณะเทคโนโลยีสังคม
          คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม 3000
          สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม 2110
          ฝ่ายวิชาการและวิจัย 2120
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 2210
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด 2220
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 2230
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2240
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 2250
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2260
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2270
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 2280
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 2290
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6150
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  31
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  417
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,142
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University