หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีสังคม
   สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
   สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) -พัฒนาซอฟต์แวร์  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) -พัฒนาซอฟต์แวร์  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
   สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ภาคสมทบ (จ.ศ.))  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
   สาขาวิชาการจัดการ
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ( ระดับปริญญาโท )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ (จ.ศ.))  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
   สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  1
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  464
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,189
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University