หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)  ( ระดับปริญญาโท )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ( ระดับปริญญาโท )
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคสมทบ (ส.อา.))  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ( ระดับปริญญาโท )
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)  ( ระดับปริญญาโท )
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตยางพารา)  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)  ( ระดับปริญญาตรี 4 ปี )
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  ( ระดับปริญญาบัตร 2 ปี (เทียบโอน) )
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ( ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  52
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  438
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,163
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University